Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Servicemonitor Beheer op Afstand dienst

1. De aanspraak van de installateur (en de eindgebruiker) op de Beheer op Afstand Dienst 
bestaat uitsluitend ten aanzien van een toestel voor zover en zolang:

a) het desbetreffende toestel is uitgerust met de Servicemonitor Beheer op 
Afstand Gateway;
b) het desbetreffende toestel is en blijft aangemeld en geregistreerd en actief is en blijft in het Beheer op Afstand Dienst;

2. De Beheer op Afstand Dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

a) De installatie van de Beheer op Afstand Gateway, ten behoeve van de communicatie tussen het toestel en de Servicemonitor Cloud, die standaard in het toestel zit of die nog buiten het toestel dient te worden geplaatst.
b) Registratie door installateur voor de Beheer op Afstand dienst om een email notificatie te krijgen in het geval van storing/melding van het geregistreerde toestel (uitsluitend als de gebruiker/eigenaar daarvoor toestemming geeft);
c) Vragen van toestemming van de eindgebruiker voor activatie van de gateway en de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de “Privacyverklaring Servicemonitor en Bewakingsdienst”.

3. De installateur dient:

a) toestemming te hebben van de eindgebruiker om de persoonlijke data van de eindgebruiker (naam, emailadres, telefoonnummer en huisadres) in te 
vullen bij de registratie van het toestel op de Servicemonitor.
b) de Beheer op Afstand gateway te plaatsen volgens de bij de levering ervan meegeleverde instructies;
c) het toestel te plaatsen volgens de bij het toestel meegeleverde instructies;
d) zelf zorg te dragen voor het onderhoud van het toestel volgens de onderhoudsvoorschriften van fabrikant zoals vermeld in de bij het toestel meegeleverde documentatie;
e) mutaties door te geven aan de Servicemonitor zoals omschreven in artikel 7;
f) de data die getoond wordt in de emailnotificatie uitsluitend te gebruiken ten 
behoeve van het onderhoud van het toestel; en 
deze data vertrouwelijk te behandelen en de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming na te leven die op installateur rusten (als 
 verantwoordelijke).

4. Het is de installateur niet toegestaan om de persoonlijke data van de eindgebruiker (naam, 
 emailadres, telefoonnummer en huisadres) in te vullen bij de registratie van het toestel indien hij hiervoor geen toestemming heeft. Door registratie garandeert de installateur dat 
hij deze toestemming van de eindgebruiker heeft.

5. De Beheer op Afstand dienst komt uitsluitend tot stand nadat de installateur klikt op “Ja, ik 
ga akkoord met de algemene voorwaarden van de Beheer op Afstand dienst” op het online 
registratieformulier bij elke toestel registratie.

6. De Beheer op Afstand Gateway verzendt geen informatie naar de Servicemonitor Cloud 
voordat de eindgebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien de eindgebruiker 
geen toestemming geeft wordt onmiddellijk de persoonlijke data van de eindgebruiker 
gewist.

7. Bij mutaties van hoofdbewoners geldt dat de datacommunicatie vanuit het toestel naar de 
Servicemonitor Cloud wordt stopgezet op het moment dat de hoofdbewoner verhuist. Dit 
dient altijd door de installateur aan de Servicemonitor doorgegeven te worden. Wanneer een nieuwe hoofdbewoner het pand betrekt dient hij/zij er door de installateur op gewezen 
te worden dat een goedkeuring op de privacyverklaring noodzakelijk is om de data-communicatie te starten. Wanneer er mutaties plaatsvinden bij de hoofdbewoner van het pand dient de installateur de Servicemonitor op de hoogte te stellen via de afdeling 
customer care: customercare@servicemonitor.nl of 085 050 80 03.

8. Indien een eindgebruiker een andere installateur kiest, zal de datacommunicatie van het 
toestel naar de nieuwe installateur worden gezonden en stopt de communicatie naar de ‘oude’ installateur automatisch. De ‘oude’ installateur ontvangt hierover van de 
Servicemonitor geen bericht.

9. Installateur kan de Beheer op Afstand dienst of enige verplichting daaruit niet aan derden 
overdragen. Eindgebruikers of andere derden kunnen aan de Beheer op Afstand dienst dan 
ook geen rechten ontlenen.

10. De Servicemonitor spant zich ervoor in dat de Beheer op Afstand Dienst zonder technische storingen functioneert. De Servicemonitor garandeert de beschikbaarheid van de Beheer op 
Afstand Dienst of het uitblijven van technische storingen of dataverlies (technische data) 
niet. Servicemonitor staat ook niet in voor de volledigheid en juistheid van de data die wordt getoond in de e-mail notificatie.

11. De Servicemonitor behoudt zich het recht voor om de Beheer op Afstand Dienst geheel of 
gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhouds- of 
beheerwerkzaamheden of wanneer de installateur in strijd handelt met de algemene voorwaarden van de Beheer op Afstand dienst.

12. De Servicemonitor is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van 
de installateur, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van de Beheer op Afstand Dienst, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de data die wordt getoond in het Beheer op Afstand dienst, tenzij deze schade is veroorzaakt 
door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de de Servicemonitor.

13. Op deze voorwaarden zijn verder de Algemene Verkoop- en Leverings- voorwaarden van 
de Servicemonitor met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van welke partij 
dan ook van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen worden gedownload via de link. 
In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden de Servicemonitor 
Beheer op Afstand dienst.

Servicemonitor B.V.
07-10-2021